Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide.

Shema ogrodja kvalifikacij v tabelarični obliki

Slovensko ogrodje kvalifikacij (shema)

Kaj je SOK?

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) predstavlja enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. Sestavlja ga 10 ravni.

SOK je namenjen vsem, ki se želite seznaniti z raznoliko izbiro izobrazb in kvalifikacij v Sloveniji, kakor tudi preveriti medsebojno primerljivost različnih kvalifikacij. Preko SOK lahko prav tako preverite, katero raven v evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) oz. evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK) dosega vaša izobrazba ali kvalifikacija.

Več informacij o SOK najdete v brošuri za strokovno javnost (INDD).

Pomoč pri uporabi Registra kvalifikacij SOK

Za vas smo pripravi video tutorial, ki prikazuje 3 načine iskanja po Registru kvalifikacij SOK in sicer: 

  • po imenu,
  • napredno,
  • po strokovnih področjih.

Podrobnejša navodila o uporabi registra kvalifikacij SOK

Prednosti SOK za delodajalce

Uspeh organizacije je večinoma odvisen od njene sposobnosti sestaviti ekipo z veščinami in znanji, ki bodo zagotavljali dobre rezultate in kakovosten razvoj. Dolgoročno uspešno vodenje kadrovskega področja temelji na prepoznavanju posameznikov s pravimi znanji in kompetencami ter optimalnem spodbujanju njihovega razvoja v pravi smeri.

Več o prednostih SOK za delodajalce (INDD).

Prednosti SOK za posameznike

S tistim, kar se boš naučil danes, bi rad bil zanimiv za zaposlovalce tudi jutri ali pojutrišnjem, doma ali na tujem. To lahko dosežeš z načrtnim pridobivanjem kvalifikacij in odpravljanjem morebitnih pomanjkljivosti v znanju, spretnostih in kompetencah.

Več o prednostih SOK za posameznike (IND).

Prednosti SOK za izobraževalne ustanove

Uspešne izobraževalne ustanove oblikujejo kakovostne programe, ki zagotavljajo pozornost širšega okolja in dober vpis perspektivnih kandidatov. Pomembno vlogo pri tem ima uspešno povezovanje oziroma usklajevanje iskanih znanj, spretnosti in kompetenc s tistimi, ki jih lahko pod konkurenčnimi pogoji ponudi šola.

Več o prednostih SOK za izobraževalne institucije (PDF).

Tabela razvrstitev

V spodnji tabeli so prikazane razvrstitve posameznih tipičnih kvalifikacijskih listin po ravneh SOK glede na vrsto kvalifikacije (izobrazbo, poklicno kvalifikacijo in dodatno kvalifikacijo) ter ujemanje ravni SOK z ravnmi EOK.

S klikom na posamezen tip kvalifikacije lahko dostopate do njenega splošnega opisa, s klikom na raven SOK/EOK pa do t. i. opisnikov ravni SOK, ki so opisani v kategorijah znanja, spretnosti in kompetenc.

Brošura sok
Raven

RAVEN je kot strukturni element ogrodij kvalifikacij treba razumeti kot niz zaporednih korakov (razvojno kontinuiteto), ki so izraženi kot območja generičnih rezultatov, po katerih je mogoče razvrščati tipične kvalifikacije. Ravni so pragmatična umetna tvorba, razvijajo se v daljšem obdobju.

Izobrazbe

IZOBRAZBA je rezultat formalnega izobraževanja in označuje stopnjo ter področje formalne izobrazbe, ki jo je posameznik pridobil. Izkazuje se jo z javno listino o zaključenem izobraževanju.

Poklicne kvalifikacije

POKLICNA KVALIFIKACIJA je kvalifikacija, ki se pridobi po postopku za nacionalno poklicno kvalifikacijo, po programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter po študijskih programih za izpopolnjevanje

Dodatne kvalifikacije

DODATNA KVALIFIKACIJA je kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni in na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela.

Poklicne kvalifikacije SOK raven 1 / EOK raven 1

Dodatne kvalifikacije SOK raven 1 / EOK raven 1

Znanje

Elementarno splošno znanje, ki omogoča nadaljnje sistematično učenje.

 

Spretnosti

Osnovna pismenost ter sposobnost učenja podatkov in pojmov. Izkazovanje praktičnih spretnosti za izvajanje enostavnih, ponavljajočih se opravil ali kratkega niza enostavnih opravil.

 

Kompetence

Usposobljenost za delovanje v podrobno opredeljenem in zelo strukturiranem okolju.

 

Izobrazbe SOK raven 2 / EOK raven 2

Poklicne kvalifikacije SOK raven 2 / EOK raven 2

Dodatne kvalifikacije SOK raven 2 / EOK raven 2

Znanje

Temeljno splošno in uporabno znanje, ki obsega razumevanje glavnih družbenih in naravnih pojmov, procesov in zakonitosti; je podlaga za nadaljnje učenje in družbeno udejstvovanje.

 

Spretnosti

Temeljna pismenost in izkazovanje praktičnih spretnosti, vključno z uporabo osnovnih orodij, metod in materialov. Izvajanje enostavnih, ponavljajočih se opravil, sestavljenih iz manjšega števila operacij.

 

Kompetence

Usposobljenost za omejeno samostojno delovanje na podlagi ustnih ali pisnih navodil ter za pridobivanje novih znanj in spretnosti v predvidljivem in strukturiranem kontekstu. Sprejemanje omejene odgovornosti.

 

Izobrazbe SOK raven 3 / EOK raven 3

Poklicne kvalifikacije SOK raven 3 / EOK raven 3

Dodatne kvalifikacije SOK raven 3 / EOK raven 3

Znanje

Temeljno splošno in uporabno znanje, ki obsega razumevanje glavnih družbenih in naravnih pojmov, procesov in zakonitosti; je podlaga za nadaljnje učenje in družbeno udejstvovanje.

 

Spretnosti

Temeljna pismenost in izkazovanje praktičnih spretnosti, vključno z uporabo osnovnih orodij, metod in materialov. Izvajanje enostavnih, ponavljajočih se opravil, sestavljenih iz manjšega števila operacij.

 

Kompetence

Usposobljenost za omejeno samostojno delovanje na podlagi ustnih ali pisnih navodil ter za pridobivanje novih znanj in spretnosti v predvidljivem in strukturiranem kontekstu. Sprejemanje omejene odgovornosti.

 

Izobrazbe SOK raven 4 / EOK raven 4

Poklicne kvalifikacije SOK raven 4 / EOK raven 4

Dodatne kvalifikacije SOK raven 4 / EOK raven 4

Znanje

Pretežno poklicno znanje, dopolnjeno s poznavanjem teoretičnih načel, zlasti tistih iz stroke. Pred načeli znanstvene sistematičnosti ima prednost proučevanje primerov, povezovanje in uporaba znanj.

 

Spretnosti

Uporabljanje znanja pri reševanju različnih opravil in problemov, lahko tudi v manj tipičnih situacijah. Obvladovanje spretnosti, ki so glede na območje delovanja široke in specializirane, vključno z uporabo ustreznih orodij, metod, različnih tehnoloških postopkov in materialov. Izvajanje relativno preglednih, manj standardiziranih opravil.

 

Kompetence

Usposobljenost za delovanje v znanem in manj znanem okolju z večjo stopnjo odgovornosti in samostojnosti. Prevzemanje odgovornosti za lastnosti in kakovost izdelkov/storitev, povezanih z delovnimi opravili oz. delovnim procesom. Prevzemanje odgovornosti za lastno učenje. Pridobivanje novega znanja in spretnosti v nadzorovanem okolju. To raven označuje določena podjetniška usmerjenost, sposobnost organiziranja in vključevanja v delovne skupine.

 

Poklicne kvalifikacije SOK raven 5 / EOK raven 4

Dodatne kvalifikacije SOK raven 5 / EOK raven 4

Znanje

Splošno in/ali strokovno znanje, pridobljeno s spoznavanjem različnih znanstvenih in/ali strokovnih področij in teoretičnih načel. Predstavlja temelj za nadaljnje učenje in nekoliko poglobljeno razumevanje stroke. Učenje poteka predvsem z analitičnim mišljenjem.

 

Spretnosti

Izkazovanje spretnosti, ki so glede na območje delovanja široke, lahko so tudi specializirane, vključno z uporabo ustreznih orodij, metod, različnih tehnoloških postopkov, materialov in teorij. Ovrednotenje in uporaba informacij za oblikovanje odločitev in rešitev različnih problemov oziroma netipičnih situacij. Oblikovanje rešitev v povezavi z dobro opredeljenimi abstraktnimi problemi. Izvajanje raznolikih, pogosto nestandardiziranih opravil.

 

Kompetence

Usposobljenost za delovanje v različnih in specifičnih okoljih. Prevzemanje odgovornosti za lastnosti in kakovost delovnega procesa in rezultatov, pri čemer izkazuje samostojnost in določeno mero samoiniciativnosti. Prevzemanje odgovornosti in iniciative za pridobivanje novega znanja in spretnosti. To raven označuje podjetniška usmerjenost, sposobnost organiziranja in vključevanja v kompleksne in heterogene delovne skupine.

 

Poklicne kvalifikacije SOK raven 6 / EOK raven 5

Dodatne kvalifikacije SOK raven 6 / EOK raven 5

Znanje

Strokovno in teoretično znanje na določenem področju in praktično znanje za reševanje konkretnih strokovnih nalog. Znanje omogoča reševanje zahtevnejših opravil na specifičnih področjih stroke.

 

Spretnosti

Izvajanje zahtevnejših operativno-strokovnih opravil, povezanih z deli v pripravi, kontroli in vodenju delovnih procesov. Naloge so glede na območje delovanja kompleksne, praviloma specializirane, vključujejo abstraktno mišljenje in uporabo ustreznih orodij, metod, različnih tehnoloških postopkov, materialov in teorij.

 

Kompetence

Usposobljenost za delovanje v različnih in specifičnih okoljih z elementi ustvarjalne aktivnosti. Samostojno delovanje, pri katerem je značilno prevzemanje odgovornosti za delo posameznikov in skupin ter materialnih virov in informacij. Ob tem je pomembno osnovno povezovanje in umeščanje problematike v splošni družbeni kontekst. Prepoznavanje lastnih učnih potreb in skrb za prenos znanja v delovnem okolju.

 

Poklicne kvalifikacije SOK raven 7 / EOK raven 6

  • Potrdilo o zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje, SOK raven 7

Dodatne kvalifikacije SOK raven 7 / EOK raven 6

Znanje

Poglobljeno strokovno teoretično in praktično znanje na določenem področju, podprto s širšo teoretično in metodološko osnovo.

 

Spretnosti

Izvajanje kompleksnih operativno-strokovnih opravil, ki vključujejo tudi uporabo metodoloških orodij. Obvladovanje zahtevnih, kompleksnih delovnih procesov ob samostojni uporabi znanja v novih delovnih situacijah. Diagnosticiranje in reševanje problemov v različnih specifičnih delovnih okoljih, povezanih s področjem izobraževanja in usposabljanja. Osnova za izvirna dognanja/stvaritve in kritično refleksijo.

 

Kompetence

Usposobljenost za delovanje v različnih okoljih in na različnih funkcijah ter za posredovanje novega znanja. Sprejemanje odgovornosti za določanje in doseganje lastnih rezultatov dela in/ali rezultatov dela heterogene skupine na opredeljenih področjih dela. Usposobljenost za argumentirano razpravo v specifičnih delovnih okoljih, povezanih s področjem izobraževanja in usposabljanja. Prepoznavanje lastnih potreb po učenju, prevzemanje pobude za lastno učenje, usposobljenost za prenos znanja v skupini.

 

Poklicne kvalifikacije SOK raven 8 / EOK raven 7

  • Potrdilo o zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje, SOK raven 8

Dodatne kvalifikacije SOK raven 8 / EOK raven 7

Znanje

Poglobljeno teoretično, metodološko in analitično znanje z elementi raziskovanja, ki je osnova za zelo zahtevno strokovno delo.

 

Spretnosti

Obvladovanje zelo zahtevnih, kompleksnih delovnih procesov in metodoloških orodij na specializiranih področjih. Načrtovanje in vodenje delovnega procesa na podlagi ustvarjalnega reševanja problemov, povezanih s področjem izobraževanja in usposabljanja. Sposobnost izvirnih dognanj/stvaritev in kritične refleksije.

 

Kompetence

Samostojno in avtonomno izvajanje nalog v praviloma netipičnih okoljih v širših ali večdisciplinarnih kontekstih. Sposobnost prevzemanja odgovornosti za lastni profesionalni razvoj ter poučevanja drugih. Sprejemanje odgovornosti za odločitve, ki so povezane z aktivnostmi, procesi ter vodenjem kompleksnih in heterogenih skupin.

 

Poklicne kvalifikacije SOK raven 9 / EOK raven 8

Dodatne kvalifikacije SOK raven 9 / EOK raven 8

Znanje

Poglobljeno teoretično, metodološko in analitično znanje za izvirno znanstveno-raziskovalno/umetniško delo, ki ustvarja novo znanje/stvaritve.

 

Spretnosti

Načrtovanje, vodenje in izvajanje najzahtevnejših del, vključno z udeležbo pri znanstvenoraziskovalnih/vrhunskih umetniških projektih, ter reševanje teoretičnih in praktičnih problemov v posebnih delovnih situacijah. Sposobnost kompleksnih izvirnih dognanj/stvaritev, kritične refleksije.

 

Kompetence

Avtonomno izvajanje nalog v netipičnih okoljih, širših ali večdisciplinarnih kontekstih v povezavi z bazičnim in/ali uporabnim znanstvenoraziskovalnim/umetniškim delom. Sposobnost prevzemanja odgovornosti za lastni profesionalni razvoj in razvoj stroke. Usposobljenost za neodvisno, profesionalno in etično usmerjanje lastnega učenja in učenja drugih v različnih kontekstih.

 

Izobrazbe SOK raven 10 / EOK raven 8

Poklicne kvalifikacije SOK raven 10 / EOK raven 8

Dodatne kvalifikacije SOK raven 10 / EOK raven 8

Znanje

Poglobljeno znanje za samostojno izvirno znanstveno in raziskovalno/umetniško delo ali razvoj stroke na najvišji ravni, kar je povezano z znanstvenim, strokovnim ali umetniškim uveljavljanjem doma in v mednarodnem prostoru.

 

Spretnosti

Načrtovanje, vodenje in izvajanje najzahtevnejših del, vključno z znanstvenoraziskovalnimi/umetniškimi projekti, ter reševanje najzahtevnejših teoretičnih in praktičnih problemov. Sposobnost kritične refleksije, poglobljenega abstraktnega razmišljanja in sinteze novih in kompleksih idej.

 

Kompetence

Usposobljenost za izrazito avtonomno/vrhunsko ustvarjanje, interpretiranje ter iskanje odgovorov na abstraktna in najbolj kompleksna vprašanja v stroki, znanosti ali umetnosti. Sposobnost za prenos znanja med stroko in znanostjo v kritičnem dialogu ter zmožnost odgovornega presojanja posledic uporabe novega znanja v različnih kontekstih.