Splošno pravno obvestilo

Upravljavec spletnega mesta »www.nok.si« je

Center RS za poklicno izobraževanje

Pooblaščena oseba: mag. Janez Damjan, direktor

Telefon: 01/58-64-200

Fax: 01/54-22-045

E-pošta: info@cpi.si ali info@nok.si

Matična številka: 5910668

ID za DDV: SI44648537

 

(v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je ponudnik storitev informacijske družbe v smislu 3. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

Spletno mesto »www.nok.si« je sestavljeno iz vsebin, ki jih pripravlja upravljalec sam.

Spletno mesto www.nok.si je namenjeno informiranju različnih ciljnih skupin (učečih se posameznikov, zaposlenih, delodajalcev, izobraževalnih inštitucij, poklicnih svetovalcev idr.) o vseh možnih aktualnih kvalifikacijah, ki jih je mogoče pridobiti v Republiki Sloveniji, poleg tega pa spletno mesto ponuja tudi strokovna gradiva v povezavi s Slovenskim in Evropskim ogrodjem kvalifikacij ter možnost spremljanja in prijave na različne strokovne dogodke v organizaciji Nacionalne koordinacijske točke SOK EOK. Na spletnem mestu je dostopen tudi Register kvalifikacij Slovenskega ogrodja kvalifikacij, ki vsebuje že omenjene aktualne kvalifikacije, vključno z njihovimi (arhiviranimi) predhodniki. Kvalifikacije so opisane v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsebine, objavljene na spletnem mestu »www.nok.si«, so informativne narave in nimajo narave svetovalnih ali podobnih storitev za uporabnika. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi z uporabo spletnega mesta »www.nok.si«, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.

Center RS za poklicno izobraževanje bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Upravljavčeva politika je, da na spletni strani ne dopušča vsebin, ki s svojo objavo predstavljajo kaznivo dejanje, so žaljive, pomenijo ščuvanje k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, posegajo v osebnostne pravice, predstavljajo zlorabo osebnih podatkov ali kršitev tujih avtorskih ali sorodnih pravic. Vendar pa upravljavec spletnega mesta skladno s tretjim odstavkom 8. člena ZEPT ni dolžan pregledovati ali nadzirati vsebin, ki so na spletnem mestu objavljene. Upravljavca je o protipravnih vsebinah ali sumu, da te na spletnem mestu utegnejo obstajati, mogoče obvestiti po elektronski pošti na naslov info@nok.si.  

Upravljavec nemudoma, ko mu postane protipravnost določenih vsebin na spletnem mestu »www.nok.si« oziroma dejstva ali okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost vsebin, znana, ukrepa tako, da po lastni presoji vsebine odstrani ali onemogoči dostop do njih. Enako ravna v primeru, da mu tako naloži pristojno sodišče ali drug pristojni organ.

Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi s sledenjem spletnim povezavam, ki so dostopne na spletnem mestu »www.nok.si«, oziroma v zvezi z dostopanjem do vsebin, dostopnih prek teh povezav, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.

Upravljavec tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, v ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani

Upravljavec ima sedež v Republiki Sloveniji in kot ponudnik storitev informacijske družbe skladno z Direktivo 2000/31/ES na celotnem območju Evropske unije deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.

 

AVTORSKE PRAVICE

Vsebine, objavljene na spletnih straneh http://www.nok.si so last Centra RS za poklicno izobraževanje in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si si pridržujemo pravico do sprememb vsebin.

Prihajajoči dogodek

Trenutno ni drugih prihajajočih dogodkov.

© Center RS za poklicno izobraževanje, 2020. Vse pravice pridržane